Åbningstider

Varehuset
Mandag-fredag

Kl. 8.00 - 20.00

Lørdag/søndag Kl. 8.00 - 18.00
Bagerudsalget
Mandag-fredag Kl. 7.00 - 20.00
Lørdag Kl. 7.00 - 18.00
Søndag Kl. 8.00 - 18.00
Fiskebutikken
Mandag Lukket
Tirsdag-torsdag Kl. 8.00 - 18.00
Fredag Kl. 8.00 - 19.00
Lørdag Kl. 8.00 - 16.00
Søndag Lukket

Kvickly har lukket 1. januar - skærtorsdag - Langfredag - Påskedag - 2. Påskedag - St. Bededag - Kr. Himmelfartsdag - Pinsedag - 2. Pinsedag - Grundlovsdag - 24. december samt 1. og 2. juledag.

Vedtægter for Lillerød Brugsforening

Vedtægter for
Lillerød Brugsforening

 

§ 1
1. Foreningens navn er Lillerød Brugsforening
2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Hjemsted
§ 2
Foreningen har hjemsted i Lillerød, Allerød Kommune, og driver forretning under nav-
net "KVICKLY Allerød'.

Formål
§ 3
Stk. 1
Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest muli-
ge priser samt at optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for
forbrugerne.

Stk. 2
Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for
Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP
DANMARK.
Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere beslutning tilslutte sig den ordning, der
giver FDB's og de tilsluttede brugsforeningers personlige medlemmer adgang til lands-
dækkende medlemsfordele.

Stk. 3
Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selska-
ber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne
kapital i disse.

Medlemsskab
§ 4
Stk. 1.
Enhver person, der er fyldt 15 år, kan optages som medlem i foreningen. Endvidere kan
institutioner, selskaber og foreninger optages som medlemmer. Indmeldelsesbegærin-
gen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt. Ved indmeldelse efter 30. april 2010
skal et personligt medlem eller institutionelt medlem af Brugsforeningen indbetale kr.
200,- på en andelskonto i Brugsforeningen, som tilbagebetales ved udmeldelsen.
Andelskontoen forrentes ikke. Medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af
foreningens vedtægter.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der altid findes en ajourført medlemsfortegnelse.

Stk. 2.
Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og med-
lemsnummer.

Stk. 3.
Medlemmer er berettigede til lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedta-
gelse herom. Medlemmer endvidere berettigede til at modtage bonus og øvrige med-
lemsfordele i overensstemmelse med de herom til enhver tid fastsatte regler og vilkår.
Stk. 4.
Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske med virkning fra kalenderårets udgang.
Anmodning om tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen fra et medlem, be-
tragtes som en udmeldelse, og tilbagebetaling af indeståendet sker i overensstemmelse
med næste afsnit.

Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død
ret til at få tilbagebetalt indeståendet på andelskontoen ved årets udgang.

Krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år
fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler.

Stk. 5.
Medlemmer, som ikke bekræfter et ønske om fortsat medlemskab senest 4 uger efter
foreningens skriftlige forespørgsel på medlemmets sidst kendte adresse om, hvorvidt
medlemskabet ønskes opretholdt, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have
meddelelse herom.

Stk. 6.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ved ord eller handling har forbrudt sig groft
mod brugsforeningens formål eller regler.
Medlemmet har ret til at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklu-
sion. Medlemmer kan senest 14 dage efter modtagelsen af en meddelelse om eksklusi-
on indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion for den førstkommende generalfor-
samling som et særligt punkt på dagsordenen. I så fald sættes eksklusionen i bero, indtil
generalforsamlingen har behandlet sagen ved skriftlig afstemning. For at opretholde
bestyrelsen beslutning om eksklusion kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen
§ 5
Stk. 1.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er
henlagt til bestyrelsen.


Stk. 2.
Mødeberettigede er alle foreningens medlemmer og deres ægtefælle/samlever, som kan
forevise gyldigt medlemskort. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. Blanke
stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. Stemmeret og valgbarhed har alene med-
lemmer med mindst 3 måneders medlemskab. Institutionelle medlemmer er ikke valg-
bare men kan hver afgive en stemme.
Varehus direktøren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen.
Da bestyrelsesmedlemmer vælges af medarbejderne i henhold til § 6, stk. 1, har Brugs-
foreningens medarbejdere ­ uanset medlemskab ­ ikke stemmeret og valgbarhed ved
valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3
Et medlem, der er fyldt 18 år og ikke 70 år, kan vælges til foreningens tillidshverv.
Generalforsamlingen kan ikke vælge medarbejdere til bestyrelsen jf. §6, stk 1.

Stk. 4.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned, og foreløbig
meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken.

Stk. 5
Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalfor-
samlingen.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og sker senest 10 dage
før generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssig. Samtidig
med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i for-
eningens butik til oplysning for medlemmerne.

Stk. 6
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1.
Valg af ordstyrer.
2.
Bestyrelsens beretning.
3.
Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens
meddelelse om anvendelse af årets overskud.
4.
Indkomne forslag.
5.
Valg.
6.
Eventuelt.

Stk. 7
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er til
stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtæg-
terne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyrer eller
mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg
­ bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere ­ skal dog ske skriftligt, såfremt der
foreslås flere, end der skal vælges.


Stk. 8
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 100
stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Ind-
kaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav.
Indkaldelse sker med mindst 5, højst 14 dages varsel.

Stk. 9
Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol og un-
derskrives af ordstyrer og sekretær.

Bestyrelsen
§ 6
Stk. 1
Bestyrelsen består af 5-7 medlemsvalgte medlemmer og 2 medarbejderrepræsentanter.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. De medlemsvalgte medlemmer
vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet den større og mindre del afgår
skiftevis. På den årlige generalforsamling vælges hvert år for 1 år ad gangen en supple-
ant, som indgår i bestyrelsen, såfremt et af de samtidig valgte bestyrelsesmedlemmer
må udtræde af bestyrelsen. Ved et valg, der afholdes hvert år inden 14 dage før den
ordinære generalforsamling, vælger medarbejderne to repræsentanter (og stedfortræ-
der) for 2 år, der deltager i bestyrelsesmøderne med stemmeret. De valgte medarbejder-
repræsentanter skal være myndige (18 år) og have været ansat i seks måneder.
Foreningens varehusdirektør deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.

Stk. 2.
Et bestyrelsesmedlem eller varehusdirektør må ikke deltage i behandling af spørgsmål,
hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod forenin-
gens.

Stk. 3.
På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalfor-
samlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en
sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingen.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter, hvilke vederlag der eventuelt skal ydes formanden i forbindelse
med foreningsarbejdet.

Stk. 5.
Bestyrelsen mødes normalt hver måned, men i øvrigt når formanden finder anledning
hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det.

Stk. 6.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves
simpel stemmeflerhed.

Stk. 7.
Bestyrelsen tager beslutning om:
A.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny
virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller af-
givelse af anden sikkerhedsstillelse.
B.

Indmeldelse af foreningen i de af COOP DANMARK organiserede, frivillige kæder og
indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med foreningens formål.
C.
Antagelse og afskedigelse af varehusdirektør og oprettelse af skriftlig overenskomst
med denne.
D.
Betalingsbetingelserne for foreningens varesalg.
E.

Evt. dividende, der skal fordeles blandt medlemmerne. Dividenden skal fordeles i for-
hold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos foreningen.
F.

Evt. Indmeldelsesgebyr for personlige medlemmer og evt. indmeldelsesgebyr for insti-
tutionelle medlemmer.
G.

Øvrige lokale medlemsfordele.
H.

Antagelse eller afskedigelse af foreningens regnskabsfører eller træffer aftale med
COOP DANMARK om regnskabsføringen.
I.
Debat om kandidater til FDB's landsråd og afgivelse af stemmer ved valg til FDB's
landsråd.


Stk. 8
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning
af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse tegnes foreningen af for-
manden og varehusdirektøren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelses-
medlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller varehusdirektøren.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 9
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 10
Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet med foretagelse af afskrivninger og hen-
læggelser opgøres, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til
ugeafslutningen ved årsskiftet.Finansiering og ansvar
§ 7.
Stk. 1. Brugsforeningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, gen-
nem den af medlemmerne indbetalte andelskapital,
jf. § 4 stk. 1.
Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforeningens for-
pligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af andelskapita-
len eller af Brugsforeningens formue.

Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetal-
te andelskapital.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan i øvrigt indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital fra andre
end medlemmer.

Stk. 3.
Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar.

Revision
§ 8.
Revision af foreningens virksomhed udføres af det af BA (Brugsforeningens arbejdsgi-
verforening) anbefalede revisionsfirma, såfremt der ikke af generalforsamlingen er
vedtaget en anden tilsvarende betryggende revisionsform.
Reservefond
§ 9.
Foreningens reservefond dannes ved henlæggelse iflg. § 7 og ved andelskapital iflg. §
4. Såfremt der opstår driftsunderskud, kan bestyrelsen beslutte, at reservefonden skal
anvendes til dækning heraf. Oplysning herom skal gives på næste generalforsamling.
Anden anvendelse af reservefonden kan kun ske, når forslag herom vedtages på en ge-
neralforsamling med samme flertal, som kræves til vedtægtsændring.

Vedtægtsændringer
§ 10.
Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de
afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgiv-
ne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ny generalforsamling - tidligst 2 uger
og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages
med simpel stemmeflerhed.


Sammenslutninger
§ 11.
Foreningen kan sammensluttes med andre brugsforeninger eller med CO OP
DANMARK, når forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en ge-
neralforsamling eller evt. 2 generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedta-
gelse af vedtægtsændringer iflg. § 10.

Opløsning
§ 12.
Stk. 1.
Til opløsning af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt mindst
2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.

Stk. 2.
Såfremt opløsning vedtages, skal der på den anden generalforsamling vælges 3 likvida-
torer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal
dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til brugsforeningsbevægelsens
og/eller lokalsamfundets fremme.

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2010
Formand: Irene Nielsen, næstformand Betina Præstholm
sekretær Per-Olof Johansson, Anni Jensen, Klavs Bach,
Inge Rörig-Dalgaard